#
13
0
150

Policia Local

Policia Local

LLEI ORGÀNICA 2/86, DEL 13 DE MARÇ, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

Art. 53.  Els cossos de Policia Local hauran d'exercir les funcions següents :

a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i la vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al nucli urbà, d'acord amb el que s'establix en les normes de circulació.

c) Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

d) Policia Administrativa, en allò relatiu a les ordenances, bans i altres disposicions municipals, dins de la seua competència.

e) Participar en les funcions de Policia Judicial en la forma establida en l'art. 29.2 d'esta Llei 2/86. Per al compliment de la funció tindran caràcter col·laborador de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, el personal de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals.

f) La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.

g) Efectuar diligències a prevenció i a totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establiten les Juntes Locals de Seguretat.

h) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.

i) Cooperar en la resolució de conflictes privats quan siguen requerits per a això.

Les actuacions que practiquen els cossos de Policia Local en l'exercici de les funcions previstes en els apartats c) i g) de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, posteriorment hauran de ser comunicades a les forces i cossos de seguretat de l'Estat competents.

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL I ESTRUCTURAL

1. DIRECCIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE NULES

La Direcció del cos de la Policia Local de Nules l'ocupa un inspector i té com a funció principal el mandat i la direcció del cos de la Policia Local. En la foto de l'esquerra es mostra el moment del lliurament d'un vehicle patrulla per part de l'alcalde a l'inspector en cap per al compliment de les funcions pròpies d'esta Policia Local.
 
Funcions específiques de la Direcció:

 • Dirigeix i distribueix els serveis
 • Coordina i gestiona les distintes seccions
 • Planifica i realitza estudis policials i de trànsit
 • Protocols d'urgència i simulacres
 • Relacions amb els mitjans de comunicació, associacions, institucions i altres administracions
 • Planificació de la formació d'agents
 • Estadístiques delinqüencials
 • Estudi d'accidents de trànsit
 • Memòries anuals de serveis
 • Arxiu i gestió de documentació policial
 • Operatius especials per raons del servei
 • Altres tasques ordenades des de l'Alcaldia

2. ADMINISTRACIÓ POLICIAL

2.1 ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Servei de dependències Policia Local 24 hores. Urgències 24 hores. 964 67 01 64    
Atenció emergències: 112

2.2 NEGOCIAT DE SANCIONS

 • Atenció al públic de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores.

 • El negociat de sancions és un departament format per un agent, i com a funció principal s'encarrega de tot el que es refereix a la tramitació d'expedients sancionadors, per denúncies a infraccions de trànsit interposades per aquesta policia local; la unitat està operativa segons el seu horari d'atenció al públic i ofereix el servei a les dependències pròpies de la Policia Local de Nules.

 • Gestió integral de multes

 • Registre intern per a la sol·licitud de plecs de descàrrec

 • Tramitació d'expedients per denúncies de trànsit

 • Queixes veïnals

2.3 INFORMES I ATESTATS

 • Recepció de sol·licituds de companyies d'assegurances

 • Informe intern accidents sense ferits

 • Informe accidents només danys

 • Informe de servei

 • Atestats d'accidents amb ferits

 • Informes de serveis

 • Diligències judicials

 • Diligències preventives

 • Actes administratives

 • Gestió de guals

 • Gestió de vehicles abandonats

 • Informes d'empadronaments

 • Informe de reagrupació familiar

2.4 OBJECTES PERDUTS

 • Entrada i registre d'objectes perduts

 • Eixida d'objectes perduts

 • Documentació extraviada

 • Registre d'objectes recuperats

2.5 MANTENIMENT POLICIAL

 • Vehicles policials

 • Equipament de vehicles patrulla

 • Uniformitat i armament

 • Senyalització de controls

 • Material policial

 • Dotació

2.6 GESTIÓ INFORMÀTICA

 • Informació en la web de l'Ajuntament de Nules, secció Policia Local

 • Gestió informàtica de documents policials

 • Formularis interns